عزاداری‌روزشهادت‌امام‌صادق‌علیه‌السلام

پیش منــبر : حـــاج اکـــبـــر مـــولایـــی

سـخنــران : شیــخ مهــدی حـســن‌آبـادی

با مداحی :کــربـلایـی حســین طاهــری
کــربـــلایـــی امـیـرحـسـیـــن شـفـیـعـی

شـعـر خـوانـی : بـــرادر پـیـمـان طالــبی
بــــــــرادر اصـــــــغــــــر اعــــــرابــــــی