مـــجــلـــس روضــــه‌ی هـــفـــتـــــگـــــی
روضه‌ی‌حضرت‌موسی‌بن‌جعفرعلیه‌السلام

ســخــنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مـداحی :کــربـلایـی حســین طاهــری
کــــربــــلایــــی عـلـــیـــرضـــا طاهـــری