مـــجــلـــس روضــــه‌ی هـــفـــتـــگـــی
ســــه‌شــنــبــــه ۴ تــــــیـــــــر مـــاه ۹۸

سـخنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری