شب‌ چهارم | دهه‌ی‌دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۱

پیش منــبر : حــاج مـصــطفی مــقــــدم

سـخـــنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

کــــربـــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری