شب‌پنجم | دهه‌ی‌دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۱

پیش منــبر : حــاج مـصــطفی مــقــــدم

سـخـــنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی : حـــاج حـــنـــیـــف طاهـــری
کـــــربـــــلایـــــی حـــســـیـــن طاهــــری