مـــجــلـــس روضــــه‌ی هـــفـــتـــگـــی
ســــه‌شــنــبــــه ۲۲ مــــــرداد مـــاه ۹۸

سـخنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری
کـــــربـــــلایـــــی حسیـــــن خلجـــــی