شب‌دوم | دهه‌ی‌دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۱

پیش منــبر : حــاج مـصــطفی مــقــدم

سـخنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی :حــاج مــحــسن عــســکــری
کـــــربـــلایـــــی حـــســیـــن طاهـــــری