پیش منــبر : حــاج مـصــطفی مــقــدم

سـخنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی :کـــربـلایـــی حسین خلجی
کـــربـــلایـــی‌ سـید محمدرضا حسینی
کـــربـــلایـــی عـــمـــیـــد عبـــاس زاده
کـــــربـــلایــــی حـــســیـــن طاهـــــری