ایام‌‌زیارت‌مخصوص‌‌امام‌رضا‌علیه‌السلام | شب سوم

پیش مـنـبر : حــــاج اکــــبــــر مـــولایـــی
حــــــــــاج مــــــهــــــــدی آصـــــــفــــــــی

سـخنــران : شــیـــخ مهــــدی شــــریــــف

با مداحی : حــاج مــحـــمدرضا طاهــــری
حــــاج امــــیــــر کــــرمــــانــشــــاهـــــی
حـــــاج ابــــراهــــیـــــــم رحــــیــــمـــــی
کــــربــــلایــــی مجــــید قنــــاعـت جـــو
کــربــــلایـــــی حـــســــــیــــن طاهـــــری