ایام‌‌زیارت‌مخصوص‌‌امام‌رضا‌علیه‌السلام | شب دوم

پــیـــش مـنـبـــر : حــــاج مـــــهــــدی آصـــفـــــــی

سـخـــنــران : شـــــیــــــخ مــــــهــــدی شــــریــــف

بــا مـــــداحــــی : حـــــاج ســــعــــیــــد قــــانــــع
حــــــــــــاج مـــــــــهـــــــــدی قــــــــربــــــــانــــی
کــــربــــلایـــی مــــجـــیــــد قــــنــــاعــــت جــــو
کـــــربـــــــلایـــــــی حـــســــــیـــــــن طاهــــــــری
باشعر خوانی مداح خردسال : مهــــدیار خراسانی