مجلس روضه‌ی هفتگی

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح: حاج احد قدمی

کربلایی حسین طاهری

سه شنبه24مرداد ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت