مــجــلــس روضــــــه‌ی هـــفــــتــگــــی

سـخنــران : شــیــخ عـلــی خــزاعــــی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری

ســــه‌شــــنـــبــــه پنجم آذر مـــاه ۱۳۹۸

ســـاعــت مــراســـم : از ۱۸:۳۰ الــی ۲۱

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام
بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت