مــجــلـس روضـــه‌ی هــفــتــگــی

پیش منبر : حــاج اکــبــر مولایـی

سخنران : شیخ مهدی حسن آبادی

مداح : کـربـلایـی حسین طاهــری
مــحـــســـن جـــــمـــشـــــیـــــدی
یــــاســـیــــن صــمــــدی نــظــری

سه‌شنبه۲آذر۱۴۰۰|۱۷ربیع‌الثانی۱۴۴۳