روزشهادت‌حضرت‌زهراسلام‌الله‌علیها
( بــه روایـــت چــهــل‌وپــنــج روز )

پـیـش منــبر : حـاج اکـبــر مـولایــی

ســخـنـران : حــاج عــلــی قــربانــی

مـــداح : حــاج مــحــمــد نــــوروزی
کـــربـــلایـــی حــســیــن طاهـــــری

جمعه۲۸آبان۱۴۰۰ | ۱۳ربیع‌الثانی۱۴۴۳