مجلس روضه‌ی هفتگی

پیش منبر : حــاج اکــبــر مولایـی

سخنران : شیخ مهدی حسن آبادی

مداح : کـربـلایـی حسین طاهــری
کــربــلایـــی ســهــراب افــشــاری
ســیــد مــحــمــد سـجــاد غــروی
حـــــــســــــــیــــــــن درودگــــــر

سه‌شنبه۹آذر۱۴۰۰|۲۴ربیع‌الثانی۱۴۴۳