شب‌سوم‌عزاداری‌دهه‌ی‌دوم محرم‌۱۴۴۴

پیش مـنـــبــر : حــاج اکــبــر مولایی

ســخــنـــران : شیخ‌ اسماعیل‌‌سعادت‌‌نژاد

با مداحی : کـربلایی حسین طاهــری

‌دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۷ محرم ۱۴۴۴