شب‌دوم عزاداری‌دهه‌ی‌دوم محرم‌۱۴۴۴

پیش مـنـــبــر : حــاج اکــبــر مولایی

ســخــنـــران : شیــخ احمــد محلاتی

با مداحی : کـربلایی حسین طاهــری

کربلایی سید محمدرضا حسینی

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۶ محرم ۱۴۴۴