شب‌اول‌عزاداری‌دهه‌ی‌دوم محرم‌۱۴۴۴

پیش مـنـــبــر : حــاج اکــبــر مولایی

ســخــنـــران : شیــخ احمــد محلاتی

با مداحی : کـربلایی حسین طاهــری

‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۵ محرم ۱۴۴۴