مجلس‌روضه‌ ایام تخریب‌ قبور ائمه‌ی‌‌بقیع

سخنـــــران : شــیــخ‌ مـــهـــدی شـــریـــف

مـــداح : کـــربــلایـــی‌ حســیــن‌ طاهـــری
کـــربـــلایــــی عـــمـــیـــد عـــبـــاس زاده