شام شهادت امام صادق (ع)

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:حاج مهدی لیثی

کربلایی حسین طاهری

دوشنبه18 تیرماه1397

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت