شب‌اول‌مراسم‌ایام‌زیارت‌مخصوص‌امارضاعلیه السلام

با مداحی :کـربلایـی حــنــیــف طاهـری
کـــــربـــلایـــــی حـــســـیـــن طاهــــری

جــــمــــعــــه ۱۲ مــــــردادمـــاه ١٣٩٧

مشهد مقدس