مجلس روضه‌ی هفتگی

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی حسین طاهری

سه شنبه۱۳شهریور ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت