مـــجـــلـــس روضــــــه هــــفـــتـــگـــی

سخنــــران:حـــــــاج‌عـــــــلی‌قربــــــانی

کــــــربـــــلایــــــی‌حســــین‌طـــاهــــری
کـــربلایـــی‌سیـــد‌مصطفـــی‌میردامـــاد
کـــــربلایــی‌علیـــــرضــــا‌طــــــاهـــــری

سه‌شـــنبه۲اسفندماه‌۱۴۰۱| ۳۰رجب۱۴۴۴