مــجـــلــس‌ روضــــه‌ی ‌هـــفــتـــگــــی

ســخـنـــران : حـــاج عــلــی قــربـانــی

با مداحی : کـربـلایـی حسـین طاهــری

سه‌شنبه۲۴آبان‌ماه۱۴۰۱|۲۰ربیع‌الثانی۱۴۴۴