مـــجـــلـــس روضــــــه‌ی هـــفـــتـــگـــی

ســخــنـــران : شیخ عـــلـــی خـــزاعـــی

بامداحی : کـــربلایــی حسیـــن طاهـــری
کـــربـــلایـــی عـــلیـــــرضـــا طاهــــــری

سه‌شنبه۹دی‌ماه۹۹ / ۱۴جمادی‌الاولی۱۴۴۲