روضه‌ی هفتگی | بدرقه‌ی زائرین اربعین

سـخنــران : شــیــخ عــلــی خــزاعــــی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری

ســــه‌شــــنــــبــــه ۱۶ مــــهـــرمـــاه ۹۸

همــراه با اقامـه‌ی نمــاز مغـرب و عـشـا
پــایــــان مــراســم راس ســـاعــــت ۲۱

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام
بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت