مجلس‌روضه‌هفتگی|بدرقه‌زائران‌اربعین

پیش مـنـــبــر : حــاج اکــبــر مولایی

ســخــنـــران : شــیــخ‌ عـلــی خــزاعــی

با مداحی: کـربلایی حسین طاهــری

سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | ۹ صفر ۱۴۴۴