مـــجــلـــس روضــــه‌ی هـــفـــتـــگـــی

سـخنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری

ســــه‌شــنــبــــه ۲۵ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸
همــراه با اقامـه‌ی نمــاز مغـرب و عـشـا

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام
بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت